Cookie en Privacyverklaring

 

 
 • De mobiele friet – Wim Friet respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

  Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 • Artikel 1 – Wettelijke bepalingen Website (hierna ook “De website”): De Mobiele Friet – Wim Friet Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Amflo, gevestigd te Rechtstraat 140, 9160 Lokeren, KBO nummer: BE 0639.995.508.
 • Artikel 2 – Toegang tot de website

  De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 
 • Artikel 3 – De content van de website

  Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.
 • Artikel 4 – Het beheer van de website

  Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 • Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 
 • Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

  Uw gegevens worden verzameld door De Mobiele Friet – Wim Friet. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. De Mobiele Friet – Wim Friet gebruikt uw persoonsgegevens verder voor de volgende doeleinden: – Op basis van de verleende toestemming. – Om overeenkomsten uit te voeren. – Op basis van het gerechtvaardigd belang. – Op basis van de op De Mobiele Friet – Wim Friet rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheden en instellingen in uitvoering van een wettelijke verplichting zoals o.m. geldende fiscale en sociale wetgeving, dan wel uitvoering van een rechterlijke beslissing.
 • Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  U heeft, als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door De Mobiele Friet – Wim Friet, het recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@advocatenkantoor-desmedt.be of u stuurt daartoe een aangetekende brief aan De Mobiele Friet – Wim Friet , Rechtstraat 140 te 9160 Lokeren.  Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. 
 • Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

  De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door De Mobiele Friet – Wim Friet.  Niettemin doet De Mobiele Friet – Wim Friet een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke advocatensoftware, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.   Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van advocaat en afhankelijk van de aard van de opdracht toevertrouwd aan De Mobiele Friet – Wim Friet is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers: Kantoormedewerkers waaronder advocaten en bedienden;Dienstverleners die namens ons diensten verlenen (zoals expertisebureau).Dienstverleners die namens de klant diensten verlenen;Juridische gerelateerde entiteiten zoals o.m. notaris, gerechtsdeurwaarder, gerechtsexperten, bemiddelaar. Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals boekhouder, accountant, advocaat. Overheidsinstellingen en rechtbanken. Tegenpartijen in persoon, wanneer ze niet vertegenwoordigd zijn door een advocaat; Vertalers;Verzekeringsmaatschappijen, -makelaars en -agenten. Daarnaast geeft De Mobiele Friet – Wim Friet uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens
 • Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

  U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@demobielefriet.be.

  Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 • Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

  Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet en regels, of langer wanner dit operationeel vereist is, in kader van juridische claims en vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. De klantengegevens worden in regel bewaart tot uiterlijk 10 jaar na het einde van de dienstverleningsovereenkomst met de klant.
 • Artikel 11 – Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. – Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen.

  – Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: – Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) – Facebook (tracking cookie) Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/zoeken?q=cookies&s=&l=25

 • Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

  Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Artikel 13 – Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 
 • Artikel 14 – Contact

  Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:  De Mobiele Friet – Wim Friet, info@demobielefriet.be.

De Mobiele Friet

Rechtstraat 140

9160 Eksaarde

Telefoon: 0476/90.15.39

Web: www.demobielefriet.be

BTW: BE 0639.995.508

Openingsuren Te EKSAARDE
Maa
Din
Woe
Don

17u00 - 20u00

Vrij
Zat
Zon

©2022 Wim Friet / De Mobiele Friet – Design by PubliDesign

error: Copyright !!